Transferové oceňovanie

V rámci transferového oceňovania ponúkame kompletné vypracovanie transferovej dokumentácie pre našich klientov. Vypracovanie transferovej dokumentácie zahŕňa:

  • Preverenie vnútroskupinových transakcií a identifikácia možných rizík
  • Kontrola a analýza zmluvných vzťahov v rámci skupiny
  • Plánovanie stratégie transferového oceňovania na základe stanovených cieľov
  • Vypracovanie požadovanej dokumentácie pre účely dokladovania aplikácie vybranej metódy transferového oceňovania
  • Asistencia pri implementácii interných smerníc a predpisov potrebných pre transferové oceňovanie
  • Aktívna účasť pri daňových kontrolách zameraných na transferové oceňovanie
  • Ďalšie služby podľa individuálnych požiadaviek klienta