Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY „e-shop Michal“

1. VYMEDZENIE POJMOV

Predávajúci AUDITEX s. r. o. vydáva tieto obchodné podmienky na stanovenie dodacích a platobných podmienok v rámci elektronického predaja.
Pod pojmom kupujúci sa rozumie fyzická alebo právnická osoba uvedená v hlavičke objednávky ako objednávateľ. Odoslaním objednávky kupujúcim a jej potvrdením predávajúcim vzniká zmluvný vzťah.
Pod pojmom miesto dodávky sa rozumie adresa, t.j. sídlo kupujúceho, pokiaľ nie je na objednávke výslovne stanovená iná adresa dodávky.

2. DODACIE PODMIENKY

Po zaregistrovaní na našej stránke je možné objednávať tovar. Objednávka je pre kupujúceho záväzná, pre predávajúceho sa stáva záväznou v rozsahu potvrdenia objednávky. V prípade, že predávajúci nemôže dodať všetky výrobky, ktoré objednávajúci objednal vo svojej objednávke, je predávajúci v potvrdení objednávky povinný špecifikovať výrobky, ktoré dodať môže. Predávajúci neručí za omyly v objednávke zo strany kupujúceho. Dodacie lehoty uvedené v potvrdení objednávky sú nezáväzné. Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred touto lehotou i po jej uplynutí bez akýchkoľvek nárokov kupujúceho na uplatnenie prípadnej škody spôsobenej skorším dodaním tovaru alebo oneskorením. Čiastočné dodávky sú prípustné.
Objednávanie tovaru sa začína kliknutím na tlačítko „vložiť košíka“ na príslušnom vybratom tovare a ten bude vložený do košíka. Proces začatia výroby objednávky sa uskutočný stlačením tlačítka „Pokladňa“ v časti košík. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite potvrdenie o prijatí  objednávky na e-mailovú adresu, ktorú uvediete.
Zároveň bude objednávka zaevidovaná v časti „Účet – Objednávky“ s prístupom len pre Vás.
Kupujúci je povinný pri odovzdaní a prevzatí tovaru potvrdiť prevzatie tovaru zástupcovi predávajúceho odtlačkom pečiatky a podpisom na dodacom, resp. prepravnom liste, s uvedením dátumu prevzatia tovaru a aj čitateľne vedeného mena preberajúceho.

3. TERMÍNY DODÁVOK

Väčšina výrobkov objednaných podľa katalógu môže byť dodaná v priebehu 10, maximálne 30 dní po potvrdení objednávky systémom dobierky.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

V cenách tovarov  je zahrnutá daň z pridanej hodnoty. Pre kupujúcich  platí „Naša cena“ aktuálna pri záväznom objednávaní. Akciové ceny pri niektorých tituloch sú platné do vypredania zásob, alebo do dátumu pri nich uvedeného. Individuálne zľavy voči tretí osobám nie sú vzájomne kombinovateľné.

Cena, ktorá je záväzná pre predávajúceho, je cena, ktorú predávajúci uviedol v potvrdení objednávky kupujúcemu. Predávajúci je povinný po dodávke tovaru vystaviť a zaslať kupujúcemu faktúru v režime neplatiteľa DPH. Predávajúci je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške 100% hodnoty objednávky, alebo zaslať tovar na dobierku, resp. umožní kupujúcemu platbu v hotovosti najneskôr pri prevzatí tovaru.

Možnosti platieb:

1. Dobierka
2. Prevodným príkazom
3. Elektronickým bankovníctvom

5. POŠTOVNÉ zásielok do 2000g

K cenám tovaru pripočítavame poštovné podľa spôsobu a adresy dodania:
– dobierkou  3,76 €
– prevodným príkazom alebo elektronickým bankovníctvom 2,49 €

Ceny platia pre doručenie zásielok v rámci Slovenskej republiky pre objednávky v jednej zásielke. Pri rozdelení objednávky na viacero zásielok sa aj poštovné násobi počtom zásielok.

6. SPOSOB DODANIA TOVARU

Tovar dodávame na dobierku, alebo osobným odberom na adrese pobočky predávajúceho po predchádzajúcom dohovore. Ak vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené do 7 dní po našom e-maily, kontaktujte prosím svoju dodávaciu poštu aj nás.
V dobierke je priložená faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list.
Zaväzujeme sa dodať správny druh a množstvo tovaru na základe objednávky v dohodnutej cene a v najkratšej možnej lehote.

7. Právo na výmenu a vrátenie tovaru .

Vzniká pri tovare, ak sa dodal tovar poškodený, nezodpovedajúci objednávke, spĺňajúci reklamačné podmienky. je nárok na výmenu tovaru, alebo vrátenie finančnej čiastky /len na požiadanie/ rovnajúcej sa hodnote vráteného tovaru v lehote do 10 pracovných dní. Táto lehota začína plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Finančná čiastka bude vrátená na bankový účet kupujúceho. Viac pozri „Reklamačný poriadok“
Objednávku je možné stornovať bezplatne v deň jej vystavenia telefonicky alebo e – mailom v prípade že nebola uhradená.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, prípadne nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
Za účelom vybavenia  objednávky musíme  uložiť osobné údaje kupujúceho. Poskytnutie údajom zo strany kupujúceho je dobrovoľné, nepovinné a bez dôsledkov. Zaväzujeme sa neposkytnúť tieto údaje tretej strane a využívať ich len pre internú potrebu.

8. STORNO OBJEDNAVKY

Ak sa kupujúci rozhodne stornovať objednávku , je potrebné nás kontaktovať a  uviesť číslo objednávky. Ak už bola zaplatená, peniaze Vám vrátime do 15 dní na Váš účet v banke.
Zároveň vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku v prípade, ak Vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá bola uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s vami nedohodneme na inom. V prípade stornovania objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. Ak ste medzitým zaplatili, finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 15 dní po dohode na účet kupujúceho.

9. ZÁRUČNÁ DOBA

Zákonná záručná doba je 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru 6 mesiacov a začína plynúť  dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Predávajúci ručí kupujúcemu:

– za dodržanie ceny, platnej v čase odoslania objednávky zákazníkom ,
– za dodanie tovaru v nepoškodenom stave,
– za dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke
– za vystavenie a doručenie faktúry.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

– za obsahovú náplň kniha alebo DVD,
– za oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom,
– za oneskorené doručenie tovaru v dôsledku nesprávne uvedenej adresy prijímateľa v objednávke .

10.  VLASTNÍCTVO TOVARU

Vlastnícke právo na tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho až po úplnom uhradení faktúry kupujúcim.